Lie Huo Jiao Chou ซับไทย ตอนที่ 1-8

Lie Huo Jiao Chou

Lie Huo Jiao Chou  ในยุคปัจจุบัน คนจำนวนเล็กน้อยที่เรียกว่า “ความสามารถพิเศษ” มีทักษะและพลังที่มนุษย์ธรรมดาไม่มี องค์กรปกครองตนเองอย่าง Deviant Control Office จะคอยตรวจสอบความสามารถพิเศษเหล่านี้ แม้ว่าบางคนต้องการจะรักษาความสงบเรียบร้อย แต่บางคนก็ต้องการใช้ประโยชน์จากความสามารถของตนและได้รับอำนาจมากขึ้นในโลกนี้

Lie Huo Jiao Chou ซับไทย ตอนที่ 1
Lie Huo Jiao Chou ซับไทย ตอนที่ 2
Lie Huo Jiao Chou ซับไทย ตอนที่ 3
Lie Huo Jiao Chou ซับไทย ตอนที่ 4
Lie Huo Jiao Chou ซับไทย ตอนที่ 5
Lie Huo Jiao Chou ซับไทย ตอนที่ 6
Lie Huo Jiao Chou ซับไทย ตอนที่ 7
Lie Huo Jiao Chou ซับไทย ตอนที่ 8